Свободна позиция вътрешен одитор към звено „Вътрешен одит“

СБАЛПФЗ-София област ЕООД гр. София

Търси да назначи Вътрешен одитор към звено „Вътрешен одит“

Длъжността включва:

1.Да подпомага лечебното заведение да постига целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

2.Изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит , нормативната уредба и вътрешните актове на Управителя на СБАЛПФЗ-София област ЕООД.

3.Прилага систематичен и дисциплинарен подход при участие в одитни ангажименти за проследяване на препоръките, увереност и консултиране в съответствие с одобрен годишен план.

4.Провежда установените одитни тестове, документални и други проверки в съответствие с работна програма, изготвена от ръководителя на одитния екип, като изготвя и попълва документи. Взема предвид насоките на ръководителя на одитния екип и спазва сроковете на изпълнението им. Внимателно оценява всички доказателства, прави заключения и решава дали са необходими допълнителни действия, за да се защитят интересите на организацията.

5.Провежда ангажименти за преследване изпълнението на препоръките от одитните доклади, като съгласува работата си с началник отдел/държавен вътрешен одитор, определен от директора на дирекция „Вътрешен одит“.

6.Представя докладите от ангажиментите за проследяване на препоръките на началник отдел/държавен вътрешен одитор, определен от директора на дирекция „Вътрешен одит“.

Изисквания към кандидатите:

1.Да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“;

2.Да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ ,издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Изборът ще се проведе както следва:

  • Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
  • Провеждане на интервю с допуснатите кандидати;

Необходими документи:

  • Заявление за участие
  • Професионален опит над 3г.
  • Професионална автобиография
  • Копие от диплома за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
  • Копие от сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ , издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
  • Свидетелство за съдимост
  • Копие трудова книжка

Документите се подават в деловодството на болницата.

Тел за връзка: 0879300168

   

Банкова сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите след пожара

Виж тук