Свободна позиция ръководител на звено „Вътрешен одит“

СБАЛПФЗ-София област ЕООД гр. София

Търси да назначи Ръководител на звено „Вътрешен одит“

Длъжността включва:

1.Ръководител „Вътрешен одит“ изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

2.Подпомага ръководителя на ЛЗ за изграждането и ефективното функциониране на Системите за финансово управление и контрол.

3.Идентифицира и оценява рисковете в организацията и консултира ръководителя на организацията с цел подобряване дейността на същата.

4.Извършва фактически проверки според темата на възложения от ръководителя на организацията одитен ангажимент, докладва и извършва последващи действия за проследяване изпълнението на дадената препоръка.

5.Изготвя на базата на оценка на риска 3 годишен стратегически план и план за дейността си по вътрешен одит.

Изисквания към кандидатите:

1.Професионален опит над 3г.

2.Да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“;

3.Да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ ,издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор в съответствие с чл.19,ал.2 т.1-4 и чл.21 ал.1 и 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Изборът ще се проведе както следва:

  • Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
  • Провеждане на интервю с допуснатите кандидати;

Необходими документи:

  • Заявление за участие
  • Професионална автобиография
  • Копие от диплома за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
  • Копие от сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ , издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
  • Свидетелство за съдимост
  • Копие трудова книжка

Документите се подават в деловодството на болницата.

Тел за връзка: 0879300168

   

Банкова сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите след пожара

Виж тук