ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Сграда „Фтизиатрично отделение“, с идентификатор 68134.514.415.6, обособена реална част от лечебното заведение, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 309, разположена в ПИ с идентификатор 68134.514.415.6, застроена площ 527 кв.м. /по скица/ бр. надземни етажи: 1, предназначение: здравно заведение, по реда на чл. 29, ал.3 от ППЗПП за срок от 10г.

На основание Решение № 01-01-01-60#4/28.07.2020г. на управителя на “Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – София област” ЕООД, гр. София и Протокол № РД-16-187/23.07.2020г. на министъра на здравеопазването се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на “Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – София област” ЕООД.

Виж повече тук:

Находящи се в сграда с идентификатор 68134.514.415.4, застроена площ 325,0 м²-Кабинети-сутерен. Обособена реална част от лечебното заведение, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 309, предназначение: здравно заведение, по реда на чл. 29, ал.3 от ППЗПП за срок от 3г.

Част от сутерен с площ 82м²  състоящ се от:

  • кабинет № 2 с площ 7,2м² при граници кабинет № 1, стая № 3 (абонатна станция), коридор, двор;
  • тоалетна с площ 6,3м² при граници двор, коридор, кабинет № 4;
  • кабинет № 4 с площ 7,5м² при граници тоалетна, кабинет № 5, двор, коридор; кабинет № 7 с площ 6,9м² при граници кабинет № 6, кабинет № 8, двор и коридор;
  • кабинет № 8 с площ 14,4м² при граници кабинет № 7, кабинет № 9, двор, коридор;
  • кабинет № 9 с площ 12,3м² при граници кабинет № 8, кабинет № 10, двор и коридор;
  • кабинет № 10 с площ 27,3м² при граници кабинет № 9, трафопост, двор и коридор.