ЦЕНИ

ДКБ
Първичен преглед 50.00 лв.
Вторичен преглед 30.00 лв.
Консултация кардиолог 50.00 лв.
ЕКГ 15.00 лв.
Медицинско удостоверение /за осиновяване и др./ 40.00 лв.
Поставяне на подкожна инжекция 10.00 лв.
Поставяне на мускулна инжекция 10.00 лв.
Поставяне на венозна инжекция 15.00 лв.
Спирометрия 30.00 лв.
Бронходилататорен тест 30.00 лв.
Бронхопровокационен тест 30.00 лв.
АКР 30.00 лв.
Манту 20.00 лв.
БЦЖ ваксина 10.00 лв.
Пакет / Спирометрия + кръвно-газов анализ/ 40.00 лв.
Диагностика на обструктивна сънна апнея 70.00 лв.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Бял дроб-фасова снимка 35.00 лв.
Бял дроб-профилна снимка 35.00 лв.
Бял дроб-деца /фас/ 30.00 лв.
Бял дроб-деца /профил/ 30.00 лв.
Томограма /1срез, 1бел.поле/ 15.00 лв.
Синуси 20.00 лв.
Цервикални прешлени /фас/ 15.00 лв.
Цервикални прешлени /профил/ 15.00 лв.
Торакални прешлени /фас/ 30.00 лв.
Торакални прешлени /профил/ 30.00 лв.
Лумбални прешлени /профил/ 25.00 лв.
Лумбални прешлени /фас/ 25.00 лв.
Рентгеноскопия 25.00 лв.
Копие на рентгенова снимка /CD/ 15.00 лв.
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Микроскопски препарати
Микроскопски препарат за туберкулоза 20.00 лв.
Културелна диагностика и антибиограма
Носен секрет 25.00 лв.
Устна кухина 25.00 лв.
Гърлен секрет 25.00 лв.
Храчка /банална флора и оцветяване по Грам 25.00 лв.
Хемокултура /аеробна/ 25.00 лв.
Плеврална течност 25.00 лв.
Стерилна урина 20.00 лв.
Туберкулоза – посявка и антибиограма 40.00 лв.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ИЗСЛЕДВАНИЯ
Такса вземане на венозна кръв 5.00 лв.
Такса вземане на периферна кръв 3.00 лв.
Хематология
СУЕ 3.50 лв.
ПКК+СУЕ 15.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити-микроскопски 6.00 лв.
Морфология на еритроцити-микроскопски 6.00 лв.
Кръвно-газов анализ 30.00 лв.
Клинична химия
CRP 6.00 лв.
Глюкоза серум 3.50 лв.
Глюкоза периферна кръв 4.00 лв.
Кръвно-захарен профил-трикратен 12.00 лв.
Общ белтък 4.00 лв.
Албумин 4.00 лв.
Креатинин 4.00 лв.
Пикочна киселина 4.00 лв.
Билирубин- общ 4.00 лв.
Билирубин-директен 4.00 лв.
Холестерол 4.00 лв.
HDL 4.00 лв.
Триглицериди 4.00 лв.
AСАТ 4.00 лв.
AЛАТ 4.00 лв.
ГГТ 4.00 лв.
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат 30.00 лв.
АДЛ серум 20.00 лв.
Желязо 4.00 лв.
ЖСК 4.00 лв.
Тест за COVID-19 с антитела 25.00 лв.
Антигенен тест за COVID-19 40.00 лв.
Електролити и олигоелементи
Калий 4.00 лв.
Натрий 4.00 лв.
Хлориди 4.00 лв.
Кръвосъсирване – скрининг
Протромбиново време /INR/ 5.00 лв.
Време кървене 4.00 лв.
aPTT 5.00 лв.
D-димер 20.00 лв.
Урина
Химично изследване със сухи тестове, комплексно 10 параметъра 6.00 лв.
Седимент – ориентировъчен 2.00 лв.
ПУНКТАТ /ПЛЕВРАЛЕН, АСЦИТ/
Плеврална пункция 100.00 лв.
Относително тегло – пунктат 3.00 лв.
pH – пунктат 3.00 лв.
Албумин – пунктат 3.00 лв.
Глюкоза – пунктат 3.00 лв.
ЛДХ – пунктат 3.00 лв.
Общ белтък – пунктат 3.00 лв.
Амилаза – пунктат 3.00 лв.
АДА – пунктат 30.00 лв.
Цитологично изследване 20.00 лв.
Диференциално броене на клетки в храчка/ пунктат 15.00 лв.
Диференциално броене на клетки в назален лаваж 15.00 лв.
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ /НЗОК/- 2% ОТ МРЗ ЗА СТРАНАТА – ЕДИН ЛЕГЛОДЕН
Потребителска такса / потребителска такса не повече от 10 дни годишно/ 5.80 лв.
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА:
Стационарно лечение на здравно неоситорени лица /включва престой, храна, медикаменти, параклинични изследвания/ 250.00 лв.
Такса самостоятелна стая със санитарен възел 80.00 лв.
Такса придружител в самостоятелна стая 60.00 лв.
Такса стая с две легла със санитарен възел 60.00 лв.
Такса телевизор 5.00 лв.
Скринингови прегледи вкл. Рентгенография и манту 35.00 лв.
Туберкулинова проба за група /граждани над 10 лица/ 15.00 лв.
ИЗДАВАНЕ ДУБЛИКАТИ НА ДОКУМЕНТИ
Болничен лист, фактура, епикриза и др. 10.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  • ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО В РЕГИСТРАТУРАТА НА БОЛНИЦЕТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРЕГЛЕДИ.
  • ТАКСАТА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ СЕ ЗАПЛАЩА ПРИ ИЗПИСВАНЕ В РЕГИСТРАТУРАТА НА БОЛНИЦАТА. НА ЛИЦЕТО СЕ ИЗДАВА КАСОВ БОН И ФАКТУРА .