ЦЕНИ

ДКБ
Първичен преглед30.00 лв.
Вторичен преглед15.00 лв.
Консултация кардиолог25.00 лв.
ЕКГ10.00 лв.
Медицинско удостоверение /за осиновяване и др./20.00 лв.
Поставяне на подкожна инжекция5.00 лв.
Поставяне на мускулна инжекция5.00 лв.
Поставяне на венозна инжекция7.00 лв.
Спирометрия12.00 лв.
Бронходилататорен тест20.00 лв.
Бронхопровокационен тест26.00 лв.
Манту10.00 лв.
Манту-деца10.00 лв.
БЦЖ ваксина10.00 лв.
Пакет / Спирометрия + кръвно-газов анализ/25.00 лв.
Диагностика на обструктивна сънна апнея70.00 лв.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Бял дроб-фасова снимка25.00 лв.
Бял дроб-профилна снимка25.00 лв.
Бял дроб-деца /фас/25.00 лв.
Бял дроб-деца /профил/25.00 лв.
Томограма /1срез, 1бел.поле/15.00 лв.
Синуси20.00 лв.
Цервикални прешлени /фас/15.00 лв.
Цервикални прешлени /профил/15.00 лв.
Торакални прешлени /фас/25.00 лв.
Торакални прешлени /профил/25.00 лв.
Лумбални прешлени /профил/20.00 лв.
Лумбални прешлени /фас/20.00 лв.
Рентгеноскопия20.00 лв.
Копие на рентгенова снимка /CD/5.00 лв.
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Микроскопски препарати
Микроскопски препарат за туберкулоза15.00 лв.
Културелна диагностика и антибиограма
Носен секрет16.00 лв.
Устна кухина16.00 лв.
Гърлен секрет16.00 лв.
Храчка /банална флора и оцветяване по Грам20.00 лв.
Хемокултура /аеробна/30.00 лв.
Плеврална течност25.00 лв.
Стерилна урина15.00 лв.
Туберкулоза – посявка и антибиограма20.00 лв.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ИЗСЛЕДВАНИЯ
Такса вземане на венозна кръв3.00 лв.
Такса вземане на периферна кръв2.00 лв.
Хематология
ПКК с автоматично диференциално броене6.00 лв.
СУЕ2.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити-микроскопски4.00 лв.
Морфология на еритроцити-микроскопски4.00 лв.
Тромбоцити /Tr/ камерно броене5.00 лв.
Кръвно-газов анализ18.00 лв.
Клинична химия
CRP3.00 лв.
Глюкоза серум3.00 лв.
Глюкоза периферна кръв3.00 лв.
Кръвно-захарен профил-трикратен8.00 лв.
Обременяване с глюкоза8.00 лв.
Общ белтък3.00 лв.
Албумин3.00 лв.
Креатинин3.00 лв.
Пикочна киселина3.00 лв.
Билирубин- общ3.00 лв.
Билирубин-директен3.00 лв.
Холестерол3.00 лв.
HDL5.00 лв.
Триглицериди3.00 лв.
Мастен профил12.00 лв.
AСАТ3.00 лв.
AЛАТ3.00 лв.
ГГТ3.00 лв.
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат25.00 лв.
АДЛ серум20.00 лв.
Тест за COVID-19 с антитела25.00 лв.
Антигенен тест за COVID-1940.00 лв.
Електролити и олигоелементи
Калий3.00 лв.
Натрий3.00 лв.
Хлориди3.00 лв.
Желязо (Fe)3.00 лв.
ТЖСК3.00 лв.
Кръвосъсирване – скрининг
Протромбиново време /INR/5.00 лв.
Време кървене2.00 лв.
Време съсирване2.00 лв.
Протронбиново време5.00 лв.
Желязо3.00 лв.
ЖСК3.00 лв.
Урина
Общ белтък -24 –часова урина4.00 лв.
Химично изследване със сухи тестове, комплексно 10 параметъра4.00 лв.
Седимент – ориентировъчен2.00 лв.
pH – тест лента1.00 лв.
Специфично тегло – тест лента1.00 лв.
Билирубин – тест лента1.00 лв.
Уробилиноген – тест лента1.00 лв.
Глюкоза – тест лента1.00 лв.
Кетотела – тест лента1.00 лв.
Белтък – тест лента1.00 лв.
Хемоглобин – тест лента1.00 лв.
Нитрити – тест лента1.00 лв.
Билирубин – тест лента1.00 лв.
ПУНКТАТ /ПЛЕВРАЛЕН, АСЦИТ/
Плеврална пункция50.00 лв.
Относително тегло – пунктат3.00 лв.
pH – пунктат3.00 лв.
Албумин – пунктат3.00 лв.
Глюкоза – пунктат3.00 лв.
ЛДХ – пунктат3.00 лв.
Общ белтък – пунктат3.00 лв.
Амилаза – пунктат3.00 лв.
АДА – пунктат25.00 лв.
Цитологично изследване20.00 лв.
Диференциално броене на клетки в храчка/ пунктат15.00 лв.
Диференциално броене на клетки в назален лаваж15.00 лв.
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ /НЗОК/- 2% ОТ МРЗ ЗА СТРАНАТА – ЕДИН ЛЕГЛОДЕН
Потребителска такса5.80 лв.
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА:
Леглоден /включва престой, храна, медикаменти, параклинични изследвания/110.00 лв.
Ползване на „VIP” стая, за един леглоден50.00 лв.
ИЗДАВАНЕ ДУБЛИКАТИ НА ДОКУМЕНТИ
Болничен лист, фактура, епикриза и др.10.00 лв.
   

Банкова сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите след пожара

Виж тук