Главна медицинска сестра

Главна медицинска сестра

ОБЯВА

На основание чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения във вр. с чл.89 и сл. от КТ, “СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ” ЕООД обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

Главна медицинска сестра

Конкурса ще се проведе на два етапа : първи етап – по документи ; втори етап – събеседване по писмена разработка по предварително определена тема, както следва:

1. „Програма за организация и контрол на здравните грижи в “СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД за период от 3 години.

Изисквания и необходими документи за длъжността „Главна медицинска сестра”:
1. Заявление за участие – свободна форма.
2. Автобиография.
3. Диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна
степен “Магистър” по специалност „Управление на здравни грижи”.
4. Трудов стаж по специалността, удостоверен с трудова книжка – мин. 3г.;
5. Компютърна грамотност
5. Свидетелство за съдимост.
6. Удостоверение от РК на БАПЗГ.

Документи за участие следва да се подават от 9:00 ч. до 15:00 ч. всеки работен ден – „Личен състав” на СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. Сливница №309, ет. 3 /счетоводство/ и ще се приемат в 30-дневен срок от деня следващ деня на публикуване на обявата. Документите следва да са в един общ плик с надпис: „Документи за участие в конкурс по КТ за длъжност: „началник отделение/ главна медицинска сестра” при СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД с посочени трите имена на кандидата, точен адрес, електронен адрес, тел. за връзка, който следва да съдържа два запечатани непрозрачни плика: плик №1: „Документи за участие” с посочени трите имена на кандидата, точен адрес и тел. за връзка и плик №2 : „Програма за развитие” с именатата на кандидата, точен адрес и тел. за връзка.
Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности ще се предоставят на разположение на кандидатите в служба “Личен състав” при “СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД- г-жа Марияна Илиева

Началник “Пневмо-фтизиатрично отделение”

Началник “Пневмо-фтизиатрично отделение”

ОБЯВА

На основание чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения във вр. с чл.89 и сл. от КТ, “СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ” ЕООД обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

Началник “ Пневмо-фтизиатрично отделение”

Конкурса ще се проведе на два етапа : първи етап – по документи ; втори етап – събеседване по писмена разработка по предварително определена тема, както следва:

1. Програма за развитие и управление на „Пневмо фтизиатрично отделение” за период от 3 години;

Изисквания и необходими документи за заемане на длъжността “Началник отделение”:
1. Заявление за участие в конкурса – свободна форма.
2. Автобиография.
3. Диплома за завършено висше медицинско образование, образователноквалификационна степен “Магистър” и диплома/свидетелство за придобита
специалност по профила на отделението – „Пневмология и фтизиатрия”.
4. Трудов стаж в отделение по „Пневмология и фтизиатрия”, удостоверен с
трудова книжка – мин. 5 год.;
5. Опит в дейностите по изпълнение на „Националната програма за превенция
и контрол на туберкулозата в Р. България 2022-2025г.“ – копие от трудово
договор с лечебно заведение от пневмо-фтизиатричната мрежа на Р.България
минимум 5 г. трудов стаж.
6. Свидетелство за съдимост.
7. Актуално удостоверение от РК на БЛС.

Документи за участие следва да се подават от 9:00 ч. до 15:00 ч. всеки работен ден – „Личен състав” на СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. Сливница №309, ет. 3 /счетоводство/ и ще се приемат в 30-дневен срок от деня следващ деня на публикуване на обявата. Документите следва да са в един общ плик с надпис: „Документи за участие в конкурс по КТ за длъжност: „началник отделение/ главна медицинска сестра” при СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД с посочени трите имена на кандидата, точен адрес, електронен адрес, тел. за връзка, който следва да съдържа два запечатани непрозрачни плика: плик №1: „Документи за участие” с посочени трите имена на кандидата, точен адрес и тел. за връзка и плик №2 : „Програма за развитие” с именатата на кандидата, точен адрес и тел. за връзка. Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности ще се предоставят на разположение на кандидатите в служба “Личен състав” при “СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД- г-жа Марияна Илиева

   

Банкова сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите след пожара

Виж тук