Диагностично-консултативен блок (ДКБ)

Консултативни кабинети:

 • Пневмо-фтизиатрични 2 бр.
 • Детски кабинет
 • Консултативно-кардиологичен
 • Функционален кабинет
 • Бронхологичен кабинет
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК (ДКБ)

Консултативни кабинети:

 • Пневмо-фтизиатрични 2 бр.

Активно издирване, диагностика, лечение, наблюдение и диспансеризация на болни с туберкулоза .

 • Приемен кабинет

Диагностика, прием за болнично лечение на пациенти с остри, подостри и хронични неспецифични белодробни заболявания

 • Детски кабинет

Извършват се проби „Манту” и при необходимост реваксинаци с BCG – ваксина на деца съгласно имунизационния календар на Република България. Манипулациите се осъществяват под контрола на детски пневмолог-фтизиатър .

 • Консултативно-кардиологичен
 • Функционален кабинет

Функционално изследване на дишането с или без бронходилататорен   тест, електрокардиография, пулсоксиметрия, кръвно-газов анализ.

 • Бронхологичен кабинет

Фибробронхоскопска диагностика и терапия на хоспитализирани пациенти и амбулаторно насочени от специалисти пациенти. Разполага със съвременна апаратура и оборудване

Медико-диагностични лаборатории:

 • Клинична лаборатория

Извършва лабораторни анализи с висока аналитична и диагностична надежност. Разполага със съвременна високотехнологична апаратура.

 • Микробиологична лаборатория

Извършва микробиологична диагностика-количествен и качествен анализ на антибиограми и материали;

Директна бактериоскопия и културелна диагностика на туберкулоза;

Образна диагностика

 • Ro лаборатория

Състои се от рентгенографичен и рентгеноскопичен кабинет, ехографски кабинети. Оборудван е със съвременна апаратура.